Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

O przedszkolu

Procedura odbioru dzieci z przedszkola

PROCEDURA

BEZPIECZNEGO POWIERZANIA I ODBERANIA

 DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 23

W KATOWICACH

 

§1

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz.96, z 2003 Nr 146, poz. 1416, z 2004. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 75, Dz U z dnia27lutego 2007r. Nr 35, poz.222)

- Statut Miejskiego przedszkola nr 23 w Katowicach

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
 2. Regulamin reguluje zasady przeprowadzania i odbierania dzieci.
 3. Ilekroć w regulaminie używa się określeń

- „Przeprowadzanie dzieci do przedszkola”- rozumiemy przez to doprowadzanie dziecka do Sali i oddanie pod opiekę nauczycielki”

- „Odebranie dziecka z przedszkola”- rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica/opiekuna lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola

4. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani SA rodzice/opiekunowie i nauczycielki.

 

§3

Obowiązki, odpowiedzialność i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania regulaminu

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie):
  1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice
  2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci o ustalonych godzinach
  3. Rodzice osobiście przyprowadzają i przyjmują dziecko od nauczycielki.
  4. Rodzice upoważniają inne osoby dorosłe do odbierania dzieci z przedszkola.
  5. Rodzice SA zobowiązani w/w przypadku do złożenia pisemnej woli/upoważnienia/, przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu, w przypadku osób podanych w upoważnieniu.
  6. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz do chwili odebrania grupy.
  7. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

 

2.Nauczycielki:

 

2.1. Nauczycielki odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przeprowadzenia go do Sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.

2.2. Nauczycielki przyjmują upoważnienia rodziców do odebrania dzieci przez inne osoby.

2.3. Przekazują kopie upoważnień nauczycielce dyżurującej w godzinach popołudniowych i zamykających przedszkole.

2.4. Nauczycielki sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanej w upoważnieniu z dowodem osobisty,

2.5. Osobom nietrzeźwym pod żadnym pozorem dziecka nie powierzamy

2.6. Pisemnym oświadczeniem woli dysponuje wychowawcy grup.

 

 

§4

Opis pracy

 

 1. Rodzice przyprowadza dzieci do przedszkola w godzinach 06-06, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17
 3. Dopuszcza się możliwość odebrania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 5. Rodzice i osoby pełniące role opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie się i ubieranie się (bez pośpieszania dziecka)
 6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie)
 7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim dzieckiem, opiekunem prawnym dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobą. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 8. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
 9. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
 10. Po upływie tego czadu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami
 11.  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi wynikać z orzeczenia sądowego.

 

 

 

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci, dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 2. W trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzenia nauczycielki o chorobie dziecka nauczycielka ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub żądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat, Alergie pokarmowe należy zgłaszać pisemnie.
 4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani SA do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie nauczycielki przedszkola.
 5. Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiających codzienny pobyt dziecka na powietrzu,
 6. Drzwi wejściowe muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym i wychodzącym.
 7. Wszyscy troszczymy się o warunki zapewniające bezpieczeństwo dzieci w budynku i poza budynkiem.
 8. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych
 9. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola

 

 

Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 23 w Katowicach nr 5/2008 z dnia 21.10.2008