Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

O przedszkolu

Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 23W KATOWICACH


 

CELE

 1. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój

 2. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania

 3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym:

 4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka

 5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji

 6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

 7. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 8. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu


 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA


 

1.Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera

 • Zdrowy tryb życia: zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody,

 • Poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym,

 • Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w czasie wypadku,

 • Poprzez realizacje Programów: kierowanie się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia.

 • Poprzez Realizacje Programów stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji.

 • Współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem,

 • Aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych – kultywowanie tradycji przedszkolnych,

 • Zachęcanie Rodziców do aktywnej współpracy


 • 2. Twórczość – wyrażanie siebie poprzez muzykę, taniec, plastykę , teatr

 • Wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi

 • Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz)

 • Kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i porami roku – występy artystyczne dzieci

 • Wystawy prac plastycznych

 • Teatrzyki przedstawienia w wykonaniu dzieci

3.Samodzielność

 • uczenie się poprzez zabawę

 • oferty dzieci

 • samodzielne poszukiwanie rozwiązań

 • umiem sam zadbać o swój wygląd

 • umiem sam myśleć

 • sam rysuję, śpiewam, tańczę

 •  

4. Wspomaganie rozwoju dziecka –uwzględnianie jego indywidualnych potrzeb


 

 • Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci

 • "Realizowanie programów - doskonalenie warunków do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez : udział w konkursach, wyjścia do biblioteki, spotkania z muzykką, wycieczki, wyjscia do instytucji(Policja, Straż Miejska).

 • Rozszerzanie i podtrzymywanie bliskich kontaktów z dziećmi innych przedszkoli .


 


 

WIZJA PRZEDSZKOLA


 

 1. Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.

 2. Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy

  bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, ciepła, domowa atmosfera,

 • stosowanie na co dzień Kodeksu Przedszkolaka

 • przestrzeganie konwencji Praw Dziecka

 • \Zapewniamy:

 • bardo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się   i wzbogacającą swój warsztat pracy,  wspomagającą  dzieci

 • w rozwijaniu uzdolnień  niezbędnych w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji,

  troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające

 • w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,

 • diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci

 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność,

 • kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)

 • zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,

 • kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości,

 • indywidualne traktowanie każdego dziecka.

 • Oferujemy:

 • aktywne metody pracy, programy autorskie i projekty edukacyjne tworzone tylko na potrzeby naszego przedszkola, naszych dzieci i rodziców,

 • zajęcia dodatkowe (kółka: plastyczne, teatralne, przyrodnicze, muzyczno-rytmiczne)

 • wycieczki krajoznawcze przy współudziale i uczestnictwie rodziców,

 • uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe

 • poznawanie bliższego i dalszego środowiska


 

MISJA PRZEDSZKOLA


 

W Naszym "Domowym Przedszkolu" wszyscy czują się dobrze,mogą realizować swoje zainteresowania poprzez twórcze działania. W bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu.

-Wprowadzamy w świat uniwersalnych wartości uniwersalnych wartości wypracowany wspólnie

z dziećmi - „Kodeks Przedszkolaka”, wspólnie z Rodzicami dążymi do sznowania praw dzieci wynikających z Konwencji praw Dziecka

Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego

nasza praca wychowawcza, opiekuńcza i pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.


 

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA


 

Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami


 

pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność


 

Wzmacnianie Pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej

 

MODEL ABSOLWENTA


 

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze - uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej,

poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia

prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia.

Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.


 


 


 


 


 


 

Wykazuje:


 

 • otwartość i serdeczność wobec ludzi

 • motywację do poznawania czegoś nowego,

 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,

 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

 • umiejętność współpracy w grupie

 • tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi

 • samodzielność

 • odporność na stres

Posiada:


 

 • zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób,

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

 • podstawową wiedzę o świecie,

Umie:


 

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania,

 • posługuje się zdobyczami techniki


 

Rozumie, zna:


 

 • swojemocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi

 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

 • zasady kultury współżycia i postępowania,

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska


 

Nie obawia się:


 

 • występować publicznie,

 • reprezentować grupę,

 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,

  wykazywać inicjatywę w działaniu,

 • wyrażania swoich uczuć,

 • bronić słabszych

Działa:

 • kreatywnie,

 • z pomysłem,

 • cierpliwością

 • zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami

Współpracuje:


 

zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia w grupie


 

Poszukuje:


 

 • nowej wiedzy

 • doświadczeń

 • inspiracji do twórczej pracy