Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

O przedszkolu

Statut

 

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

NR 23

w KATOWICACH

 

 

 

 

 

 

(tekst ujednolicony)

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie :

 

 

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: (Dz. U. z

2014 r poz. 191)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z

2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami

 

 

 

 

Rozdział I.

 

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

§ 1.

 

1.Nazwa przedszkola zawiera:

             1 )Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach, jest placówką publiczną

.

              2)Organem prowadzącym jest Miasto Katowice. Organem sprawującym nadzór                                         pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

              3) Przedszkole mieści się w Katowicach ul. Dębowa 3.

 

              4) Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

     Miejskie przedszkole nr 23

    40-102 Katowice

    ul. Dębowa 3

 

  5)Placówka dysponuje pieczęcią o treści:

                Miejskie Przedszkole nr 23

                40-102 Katowice,ul dębowa 3

                tel/fax 032 254-55-64

               Regon: 250554165, NIP: 634-22-89-395

 

2. Przedszkole nie posiada imienia.

 

3.Przedszkole jest jednostką budżetową, której działaność jest finansowana poprzez

            1)Miasto Katowice

 

            2)rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

 

 3)przedszkole może otrzymywac darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z         przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowy

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2.

 

 1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach  prawnych wydanych na jej podstawie podejmując niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działanlości dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności, zapewniając każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jej rozwoju organizacyjnego.

 

2. Przedszkole w szczególności:

            1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka

            2)sprawuje opieke nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych oraz

               możliwości przedszkola

            3)sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci

            4) wspódziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do

                rozpoczęcia nauki szkolnej

             5)wspóldziała z innymi przedszkolami, szkołami działającymi w środowisku, instytucjami o

               charakterze kulturalno- oświatowym działającymi na rzecz dzieci

            6)zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane

               społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi

              potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 

3.Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

4.Przedszkole zapewnia stałą opiekę nauczyciela w czasie pobytu dziecka na zajęciach w budynku i poza nim z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP zapewniających dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

5.Umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości religijnej poprzez organizowanie zajęć katechetycznych na życzenie rodziców (prawnych opiekunów dziecka).

6. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej.

 

 § 3.

 1.Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu  obowiązujące przepisy prawa, w szczególności poprzez :

 1. rozpoznawaniu możliwości psychofizycznychdzieci
 2. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych

dzieci

            3)realizowanie pracy stymulacyjno- wyrównawczej przez nauczycieli i nauczycieli

     Specjalistów

 1. rozwijanie w pełnym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dzieci- indywidualizowanie pracy
 2. w przypadku dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (IPET) w oparciu o obowiązujące przepisy
 3. Przedszkole w miare posiadanych środków i za zgodą organu prowadzacego może organizować kształcenie dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym , zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami w szczególności poprzez:
 4.  realizację zaleceń zawartych  w orzeczeniu o potrzeie kształcenia specjalnego
 5. Dostosowanie warunków zabawy i nauki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychowfizycznych dzieci
 6. zapewnienie sprzetu specjalistycznegoi środków dydaktycznych
 7. organizacja zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych oraz innych zajęć dostosowanych do indywidualnych porzeb dzieci.

 

 

 § 4

 

1. Cele wychowania przedszkolnego realizowane poprzez wspomaganie rozwoju wychowanie i kształcenie dzieci w następujących obszarach

 

             1)Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i

                dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

            2)Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

               Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.`

            3)Wspomaganie rozwoju mowy.

            4).Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w                                    poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

            5)Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

            6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

            7)Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem.8)

            8)Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

            9) Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.

           10)Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie

                zainteresowań technicznych.

           11)Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu

               zagrożeń.

           12)Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

           13)Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

           14)Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

           15)Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

           16)Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez

                rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie

                pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych

2.Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego, oraz zestawu dopuszczonego do użytku programów wychowania przedszkolnego i jest kontynuowana przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 5

 

1. Piecza nad dzieckiem w drodze z przedszkola może zostać powierzona rodzicom, prawnym opiekunom dziecka, osobom , którym została powierzona piecza nad dzieckiem, albo innym osobom pełnoletnim posiadającym zdolność do czynności prawnych, które zostały upoważnione w formie pisemnej przez osoby uprawnione do odebrania dziecka.

                1)przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przyjęcia go przez

                   pracownika przedszkola pełniącego dyżur w szatni lub korytarzu przedszkola.

                2)każdy z rodziców, któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej ma prawo

                   odebrania dziecka z przedszkola. Rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub

               ,   których władza rodzicielska została zawieszona mogą odebrać dziecko tylko po

                   pokazaniu pisemnej zgody rodzica sprawującego władzę rodzicielską lub opiekuna

                   prawnego dziecka.

                3)Spóźnienie dziecka należy zgłasza osobiście lub telefonicznie do godziny 9.

                4)Dziecko należy odebrać z przedszkola w godzinach pracy placówki.

                5)W przypadku kiedy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy, nauczyciel

                   zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o

                   zaistniałym fakcie. Po rozmowie z rodzicami(opiekunem prawnym) nauczyciel czeka w

                   przedszkolu do czau przyjazdu rodzica(prawnego opiekuna).

                6)W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi)

                   nauczyciel czeka z dzieckiem 1 godzinę w przedszkolu. Po upływie tego czasu

                   powiadamia najbliższy komisariat o niemożności skontaktowania się z rodzicami

                 ( prawnymi opiekunami).

2.Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem w trakcie zajęć na terenie przedszkola i poza przedszkolem:

                1)dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje

                   zabawy zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zgodnie z programem oraz planem zajęć.

                 2)Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod

                    opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

                 3)Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci

                    zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem

                    fizycznym jak i psychicznym.

                 4)Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci pod względem

                    bezpieczeństwa oraz estetyki , sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

                 5)Nauczycielka opuszcza dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją

                    o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

                 6)Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym

                    czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

                 7)Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji

                    gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym

                    wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

                 8)W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na

                    zakres czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnieni

                    bezpieczeństwa dzieciom.

                9)w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie

                   bez zgody rodziców (prawnych opiekunów) przed udzielaniem pierwszej pomocy w

                   nagłych wypadkach.

               10)Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż oraz zasad

                    ruchu drogowego

3.Wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z odrębnymi przepisami

4. Przedszkole zobowiązane jest do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczna dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach .

 

 

 

Rozdział III

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 6.

 

1.Organami Przedszkola są:

             1) Dyrektor Przedszkola,

             2)Rada Pedagogiczna,

             3)Rada Rodziców.

 

 

2. Kompetencje organów przedszkola:

            1)Dyrektor Przedszkola:

                 a) Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo- dydaktyczną przedszkola oraz

                     reprezentuje je na zewnątrz

                 b) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

                 c) Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

                     psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

                 d) realizuje uchwały rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji

                     stanowiących.

                 e) wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem o czym powiadamia organ prowadzący i

                     organ nadzorujący.

                 f) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za

                    ich prawidłowe wykonanie

       g)Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i

           pracowników nie będących nauczycielami.

                  h) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pozostałych pracowników nie będących

                      nauczycielami.

                  i) Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym

                     pracownikom.

                  j) Odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy na placówce.

                  k)Dyrektor przedszkola współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia

                     nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

                  l) Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i

                     kontrolującymi.

                  ł)Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy wg zasad

                    określonych odrębnymi przepisami.

                  m) Organizuje i nadzoruje awans zawodowy nauczycieli zgodnie z odrębnymi

                      przepisami.

                  n) Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

                    o) Powiadamia dyrektora szkoły o w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu

                       przez dziecko obowiązku przedszkolnego oraz zaistniałych zmianach.

                     p) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

                     q) Ocenia działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.

                     r) Realizowanie uchwał podjętych przez Radę Rodziców.

                     s) Dyrektor podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania

                        przedszkolnego i zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku

                        następnego roku zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

                     t) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i

                        nauczycielom oraz pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez

                        przedszkole.

                     u) Podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego w

                         przypadkach określonych w statucie , skreślenie następuje na podstawie uchwały

                        Rady Pedagogicznej.

                     v) Przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia

                         organowi prowadzącemu

                     w) Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

                        odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych

                        pracowników placówki.

                     x) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

                        przepisach

                     y)W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wskazany przez dyrektor

                         nauczyciel przedszkola, zakres jego obowiązków określa dyrektor .

 

2)Rada Pedagogiczna jest kolegialnym przedstawicielem nauczycieli. Działa zgodnie z

               uchwalonym Regulaminem. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor

                Przedszkola.

                   a)Spośród członków Rady Pedagogicznej organ prowadzący wyznacza nauczyciela

                      który zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.

                    b)W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym osoby

                      zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady

                      Pedagogiczne, w tym przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, w tym

                     harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub

                     rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i

                     opiekuńczej przedszkola.

 

           4)Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej.

                   a) Zatwierdzanie planów pracy przedszkola.

                   b) Uchwalanie regulaminu swojej działalności.

                   c) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy uczęszczających do

                       przedszkola.

                   d)Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

                   e)Uchwalanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

                   f)Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz projektu zmian i uchwalanie ich.

                   g)Zatwierdza zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz podręczniki po

                      wcześniejszym wybraniu spośród przedstawionych propozycji przez nauczycieli i p

                      zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, biorąc pod uwagę możliwość uczniów, w

                      przypadku podręczników również: przystosowanie dydaktyczne i językowe

                     podręcznika do możliwości uczniów

                  h)W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub

                     Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów lub podręczników

                     wychowania przedszkolnego z tym, że zmian w tych zestawach nie może nastąpić w

                     trakcie roku szkolnego.

                  i) Wybór spośród swoich członków przedstawiciela do komisji konkursowej na

                     stanowisko dyrektora.

 

         5 )Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej:

                   a)Opiniowanie organizacji pracy przedszkola,

                   b)Opiniowanie projektu planu finansowego placówki,

                   c)Opiniowanie wniosków dyrektora przedszkola o przyznawaniu nauczycielom nagród

                     odznaczeń i innych wyróżnień.

                   d)Występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji

                      Dyrektora Przedszkola.

                   e)Opiniuje wraz z Radą Rodziców warunki działalności stowarzyszeń i innych

                      organizacji w tym harcerskich, których celem statutowym jest działalność

                      wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności wychowawczej lub

                      rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i

                     opiekuńczej przedszkola.

                   f)Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w

                     ramach wynagrodzenia zasadniczego.

                  g)Powierzenie stanowiska  dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ

                     prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w

                    wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata

                   h)przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres.

 

             6)W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców przedszkolaków.

                W skład Rady Rodziców wchodzą:

 1. Po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach

      przez zebranie rodziców danego oddziału.

                    b)Wybory przeprowadza sie na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku

                       szkolnym.

                    c)Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy

                     przedszkola na zebraniach grupowych, Rady Rodziców oraz dyrektorowi

                     przedszkola.

                    d)Mają obowiązek dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka

                      podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego do

                      przedszkola a także zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 

               7)Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

                    a)Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

                    b)Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad

                      oddziałowych.

                    c)Kompetencje i szczegółowe jej zadania

                    d)zasady wydatkowania funduszy

 

              8)Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy.

 

              9)Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

                   a)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

                   b)Pracę nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.

                   c)Zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz zestaw podręczników.

                   d)Program i harmonogram efektywności kształcenia i wychowania w przypadku kiedy

                     przedszkole otrzyma polecenie opracowania takiego programu.

 

                      Szczegółowe kompetencje zawiera Regulamin Rady Rodziców

 

               10)Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolne nie uzyska

                    porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala

                    dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program

                    ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę

                   Rodziców w rozumieniu z Radą pedagogiczną.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej Placówki, Rada Rodziców może gromadzić

 fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulami.

 

 1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współdziałają ze sobą w ramach

      kompetencji określonych ustawą. Informacje dotyczące podejmowania działań i decyzji

      przekazują na spotkaniach organizowanych w miarę potrzeb

                        a)Może występować z wnioskami do organu prowadzącego, sprawującego nadzór

                           pedagogiczny przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich

                           spraw placówki.

 

             13)Spory między organami przedszkola rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący w

                  ramach kompetencji.

 

 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA PRACY

§ 7

 

 1. Miejskie Przedszkole nr 23 jest placówką publiczną, niefeeryjną.

 2.Organizację przedszkola określa arkusz organizacyjny wraz z aneksami, opracowany przez

    Dyrektora przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący po         wcześniejszym

    zaopiniowaniu w zakresie jego zgodności z przepisami przez organ     sprawujący nadzór

    pedagogiczny.

 

§ 8

 

 1. Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w przedszkolu w zbliżonym wieku.

 

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .

 

§ 9

 

 1. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego proponowane przez nauczyciela a dopuszczone do użytku przez dyrektora
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

                      1)Na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone

                         zajęcia dodatkowe.

 

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi : 2,5 i 3-4 latki 15 minut, 5 latki 30 minut.

 

 1. Wszystkie prowadzone zajęcia są odpowiednio udokumentowane.
 2. Na realizacje podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie przy czym:

                  1)co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się

                    swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela)

                   2)co najmniej 1/5 czasu( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w

                      ogrodzie przedszkolnym, parku itp. organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia

                      sportowe, obserwacje przyrodnicze prace ogrodnicze itp.

                    3)najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane wg

                       wybranego programu wychowania przedszkolnego.

                    4)pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu

                      mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe organizacyjne i inne)

 

 1. Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8 do 13,realizacja bezpłatnego nauczania i wychowania odbywa się w godzinach od 8-14

 

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

  

§ 10

 

1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności przyjmuje się zasadę powierzenia oddziału opiece 1 lub 2 nauczycielom przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

2. W grupach 2,5 i 3-latków przysługuje jeden etat pomocy nauczycielki.

3. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

4. Praca dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo nauka języka obcego, zajęcia rewalidacyjne jest dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosi

           1)z dziećmi w wieku 2,5 – 4 lat - około 15 minut;

           2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

8. Zajęcia dodatkowe powinny być realizowane z uwzględnieniem w szczególności potrzebi możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającegodo przedszkola.

9. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiada nauczyciel).

10. Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor przedszkola we współpracy z organem prowadzącym przedszkole

11. Rodzice nie wnoszą żadnych dodatkowych opłat z tytułu zajęć dodatkowych.

 

§ 11

 

1.Szczegółową organizację pracy przedszkola określa "Ramowy rozkład dnia" ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, zasady określonej w § 6 oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów)

 

2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

§ 12

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 

 

 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

 1. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są w Arkuszu organizacyjnym na wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej.

 

 1. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci w okresie przerw świątecznych ferii oraz dni do odpracowania ustalonych ustawowo dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby oddziałów oraz zmiany czasu pracy pozostałych po konsultacji z rodzicami nawet zamknięcia oraz za zgodą organu prowadzącego

 

 1. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

 

 1. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci sześcioletnich lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 5 lat)

 

 1. Rodzice dokonuj ą opłat z tytułu wyżywienia dzieci oraz sporządzania posiłków.

 

 1. Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu pobierana jest w okresach niesiecznych z góry. W dniach nieobecności dziecka w przedszkolu odlicza się koszt zakupu żywności,w przypadku nieobecności trwającej conajmniej jeden dzień opłta za zajęcia realizowane poza podstawę wychowania przedszkolnego podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, poza podstwę programową w danym dniu

 

 1. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala Organ Prowadzący, natomiast stawka żywieniowa ustalona jest przez Dyrektora placówki w porozumieniu z Rodzicami.

 

 

       10.Wysokość odpłatności za wyżywienie dziecka oraz sporządzania posiłków ustalona jest w

            drodze umowy cywilnej pomiędzy Dyrektorem przedszkola a Rodzicami lub opiekunami

            dziecka.

 

        11.Dzieci korzystające z pomocy materialnej miejskich Ośrodków mogą korzystać

             z częściowego zwolnienia za przygotowanie posiłków po przedstawieniu stosownego

             zaświadczenia.

 

         12. Z odpłatnego wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola na zasadach

             określonych przez organ prowadzący.

         13.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w czasie ustalonym

              przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin

         14.Wysokość opłty za świadczenie udzielane przez przedszkole w czasie przekraczajacym

              wymiar zajęć o którym mowa w ustępie 13 nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć

 

 

§ 13

 

W Miejskim Przedszkolu nr 23 funkcjonują oddziały w ilości przewidzianej w Projekcie Organizacyjnym w zatwierdzonym w danym roku szkolnym.

 

 

§ 14

 

1. Na terenie przedszkola organizowana jest nauka religii na życzenie rodziców.

              1)Przedszkole organizuje lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków z

                 danej grupy przedszkolnej. Dla mniejszej liczby wychowanków lekcje religii organizuje

                 się

               w grupie między oddziałowej.

             2)Jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólni

                 nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków organ prowadzący

                 przedszkole w porozumieniu w właściwym kościołem lub związkiem

                wyznaniowymorganizuje naukę religii w grupie między przedszkolnej

             3)Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych

i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.

4)Nauka religii w przedszkolu publicznym dla dzieci 5-letnich i 6-letnich odbywa się1 raz

                 tygodniu w wymiarze 60 minut.

               5)Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

 

 

 Rozdział V

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

§ 15

 

 

 1. W Miejskim Przedszkolu nr 23 zatrudnia się pracowników przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący zgodnie z kwalifikacjami

             1) nauczyciel wychowania przedszkolnego.

             2)logopedę.

             3)psychologa.

             4)nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.

             5)katechetę.

             6)samodzielnego referenta.

             7)kucharkę.

             8)pomoc kucharki.

             9)pomoc nauczyciela.

            10)robotników wykwalifikowanych (woźne)

            11)nauczyciel języka angielskiego

            12)rzemieślnika(robotnik wykwalifikowany0

 

 

 

§ 16

 

 1. Obowiązki nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 1. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.

 

               2) Rozpoznawanie potrzeb, możliwości , zdolności i zainteresowań wychowanków.

 

 3)Dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych, informowanie rodziców o

 postępach dzieci.

 

                  4) Systematycznego planowania i realizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczych i

                       opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi.

 

                  5) Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu.

 

                  6) Udziału w posiedzeniach i pracy Rady Pedagogicznej.

 

                  7) Aktywnego uczestnictwa w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli na

                       terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej trenem.

 

                  8) Systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej.

 

                  9)Dokonywania ewaluacji pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńcze.

 

                  10) Podejmowanie działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i

                        najbliższego środowiska.

 

                   11) Współpraca ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-

                        pedagogicznej i zdrowotnej.

 

                   12)Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami.

 

                   13)Wykonywanie poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce.

 

                   14)Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  

                   15)Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z

                        przepisami.

 

                    16)Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia

                        społecznego.

 

                    17)Przestrzeganie tajemnicy określonej odrębnymi przepisami.

 

                    18)Wybiera program wychowania przedszkolnego oraz podręczniki spośród

                         programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

                    19)wybrany program wychowania przedszkolnego, zestaw podręczników nauczyciel

                        przedstawia radzie pedagogicznej.

 

                    20)Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.

 

                    21)przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawienie dyrektorowi informacji

                         z Krajowego Rejestru Karnego

 

                    22) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz

                          podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

,                      w tym zadania związane z zapewnieniem  bezpieczeństwa  dzieciom w czasie zajęć

                         organizowanych przez przedszkole,

                    23)wspieranie  każdego dziecka w jego rozwoju

 

                    24)kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu

                           Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku

                           dla każdego człowieka,

                      25)dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie

                            z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras

                            i światopoglądów,

                       26)dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju

                             postaw, umiejętności i poziomu wiedzy. 

 

 

 1. Prawa nauczyciela:

 

                  1)Realizacja statutowych zadań dotyczących kształcenia , wychowania i opieki.

 

                  2)Znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego.

 

                  3)Decydowanie o doborze form i metod pracy.

                  4)Opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz

                   doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki.

 

                5)Ubieganie się o kolejne szczeble awansu zawodowego.

                   Możliwość prawidłowego przebiegu stażu.

 

                6)Do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz

                   podejmowania nowatorskich form pracy.

 

                 7)Znajomość systemu motywacyjnego .

 

                  8)Publikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą.

 

                  9)Promowanie swoich działań w środowisku lokalnym.

 

                  10)Uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN zgodnie z

                       potrzebami i oczekiwaniami placówki.

 

                  11)Uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami.

 

                  12)Dofinansowania doskonalenia zawodowego w ramach posiadanych środków

                       finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola.

 

                  13)Wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w zestawie

                       programów wychowania przedszkolnego oraz podręczników wychowania

                       przedszkolnego, zmiana taka nie może być dokonana w trakcie roku

                        szkolnego.

  

3. Odpowiedzialność nauczyciela:

 

                1)Za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny

                    rozwój powierzonych opiece dzieci.

 

                 2)Natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania

                   uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

 

                 3)Powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie

                     przedszkola, w razie potrzeb zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie

                     placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie

                     przebywania osób postronnych.

 

                   4)Powinien niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić rodziców    w

                      przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka

 

                   5)Powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych

                      zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla

                      zdrowia lub życia uczniów.

                

                   6)Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy

                      do pracy w należytym stanie.

 

                  7)Czystość wychowanków i stan zdrowia.

 

                  8)Odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

 

4.Obowiązki logopedy:

 

                 1)Obejmuje opieką wszystkie dzieci w przedszkolu, które wymagają jego pomocy.

 

                 2)Dokonuje diagnozy wstępnej na terenie grupy oraz diagnozy szczegółowej w trakcie

                    indywidualnego badania logopedycznego. Diagnoza odbywa się za zgodą Rodziców.

 

                3)Współpracuje z nauczycielami grup i innymi specjalistami zatrudnionymi w placówce

                  w zakresie:

                    a)Rozwijania zdolności językowych i umiejętności komunikacyjnych dziecka.

                    b)Terapii zaburzeń wymowy i mowy dziecka.

                    c)Udzielania instruktażu dla nauczycieli i rodziców.

                    d)Prowadzi zajęcia w grupie.

                    e)Uczestniczenia w spotkaniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z Rodzicami.

 

                5)Współpracuje z rodzicami:

                    a)Inicjuje kontakty

                    b)Prowadzi rozmowy z rodzicami.

                    c)Przekazuje rodzicom rzetelną wiedzę na temat dziecka, jego postępów bądź

                       braków w terapii.

                    d)Uczestniczy w zebraniach z rodzicami prowadząc pogadanki z zakresu mowy

                       dziecka, jego zdolności językowych i komunikacyjnych,

                    e)Aktywnie włącza rodziców w proces terapii dziecka, prowadząc zeszyt ćwiczeń i

                        bieżącą wyminę informacji z rodzicami..

 

                  6)W razie potrzeby współpracuje z placówkami i ośrodkami poza przedszkolnymi.

 

                  7) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.

5. Obowiązki psychologa:

 

                   1)Obejmuje opieką za pisemną zgodą rodziców wszystkie dzieci w przedszkolu, które

                      potrzebują pomocy psychologa.

 

                   2)Prowadzi obserwację dzieci i zachodzących procesów grupowych w sytuacji grupy

                      jak i w kontaktach indywidualnych.

 

                   3)Dokumentuje obserwację, diagnozuje stan dziecka i wraz z wychowawca grupy

                      stymuluje rozwój dziecka.

 

                    4)współpracuje z nauczycielami grup i innymi specjalistami w zakresie:

                          a)Linii postępowania wychowawczego wobec dziecka.

                          b)Terapii zaburzeń dziecka.

                          c)Konstruowania planów indywidualnych pracy z dzieckiem.

                          d)Prowadzi zajęcia terapeutyczne na terenie grupy.

                          e)Wspólnie z nauczycielami prowadzi rozmowy z rodzicami w

                             wymagających szczególnej uwagi.

  

                    5) współpracuje z Rodzicami:

 

                          a)Inicjuje kontakty.

                          b)Prowadzi wywiady w celu dokonania rzetelnej diagnozy dziecka.

                          c)Przekazuje rzetelną wiedzę na temat dziecka i jego zachowania, rozwoju w

                            czasie konsultacji.

                          d)przekazuje Rodzicom ustalenia dotyczące ich dziecka.

                          e)W razie potrzeby udziela rodzicom informacji o możliwości uzyskania przez

                             nich dodatkowej specjalistycznej pomocy.

                           f)Czynnie uczestniczy w zebraniach z rodzicami przygotowując pogadanki i

                             dyskusje na temat wychowania i rozwoju dziecka.

 

                     6)Prowadzi dokumentację w postaci:

                          a)Dziennika

                          b)Karty obserwacji.

                          c)teczki pracy dzieci.

 

                     7) W razie potrzeby przygotowuje opinie i diagnozy.

 

                     8) Współuczestniczy w przygotowaniu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 

                     9)współpracuje z poradniami i innymi specjalistami pracującymi w placówce i poza

                        nią.

 

6.Obowiązki nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.

 

                    1)Obejmuje opieką dzieci w przedszkolu, które wymagają jego pomocy.

 

                    2)Dokonuje obserwacji na terenie grupy i w kontaktach indywidualnych notując wyniki.

 

                   3)Konstruuje program terapii, uwzględniając obserwacje oraz skierowania i

                      wskazówki lekarza specjalisty.

 

                  4)współpracuje z nauczycielami grup i innymi specjalistami w zakresie:

                       a)Rozwijania u dziecka prawidłowej postawy i nawyków ruchowych.

                       b)Prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej dziecka.

                       c)Udzielanie wskazówek nauczycielom i Rodzicom dziecka.

 

                  5)Współpracuje z Rodzicami:

                       a)Inicjuje kontakty.

                       b)Prowadzi wywiady z Rodzicami w celu dokonania rzetelnej diagnozy dziecka.

                       c)Przekazuje rodzicom rzetelną wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz jego

                          postępów lub ich braku w toku prowadzonych zajęć.

                        d)Uczestniczy w zebraniach z rodzicami przygotowując pogadanki na temat

                           wychowania zdrowotnego, kształtowania prawidłowych postaw i nawyków

                           ruchowych.

 

                  6)Współpracuje z innymi specjalistami spoza przedszkola w razie potrzeby.

 

                    7)Prowadzi dokumentacje w postaci:

                         a)Dziennika.

 

 

7. Do zadań nauczyciela religii należy:

                   1)nauczanie religii na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez                       właściwe władze kościelne,

                   2)prowadzenie obowiązkowej dokumentacji nauczyciela religii określonej odrębnymi                      przepisami,

                 3)udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami

                     wymagającej     jego obecności.

8. Obowiązki Samodzielnego Referenta

 

                1)Wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno- gospodarczych w

                    szczególności:

                2) Prowadzi magazyn i dokumentację magazynową w postaci:

                      a)Sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego.

                       b)Nadzoruje utrzymanie w stanie używalności pomieszczenia i sprzęt przedszkolny

                          (naprawy bieżące, konserwacje)

                       c)zaopatruje przedszkole w żywność.

                       d)Nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielania porcji żywnościowych.

                       e)Sporządza jadłospisy i wprowadza je w życie po zatwierdzeniu go przez

                          dyrektora przedszkola.

                       f)Uczestniczy w naradach roboczych.

 

                       g)Kartotek magazynowych.

                       h)Zeszytów, w których pobierający potwierdza pobranie towaru z magazynu.

                       i)Ewidencja zakupów.

                       j)Ewidencja zamówień publicznych.

                       k)Ksiąg inwentarzowych.

                       l)Codzienne sporządzanie raportów żywnościowych i przedstawianie ich na

                         bieżąco do zatwierdzania dyrektorowi przedszkola.

                       ł)Prowadzenie dokumentacji związanej z systemem HACCP

 

             3) Prowadzi dokumentację związaną z:

                        a)0płatami za przedszkole.

                        b)Rejestrem dochodów.

                        c)księga kasowa

                       d)Księgą druków ścisłego zarachowania.

 

             4) Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora przedszkola wynikające z organizacji                      pracy placówki.

 

9.Obowiązki kucharki:

 

            1)Przyrządzać posiłki ki zgodnie z normami żywieniowymi opracowanymi przez instytut

               żywienia i zalecenia Dyrektora Przedszkola.

            2)Przyjmować produkty z magazynu i kwitować ich odbiór w zeszycie magazynowym.

            3)Prowadzić magazyn podręczny.

 

            4) Uczestniczyć w przygotowaniu jadłospisów.

            5)Przygotowywać próbki żywieniowe zgodnie z wytycznymi.

 

           6)Utrzymywać w stanie używalności sprzęt kuchenny.

             7)Przygotowywać porcje wzorcowe.

             8) Nadzorować porcjowanie i wydawanie posiłków w kuchni.

             9 )Utrzymywać w czystości pomieszczenia i sprzęt kuchenny.

             10 )Wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z

                 organizacji             pracy placówki.

 

              11) Wykonywać zadania wynikające z systemu HACCP

 

10 .Obowiązki pomocy kuchennej:

 

             1)Przygotowywać posiłki pod nadzorem kucharki.

 

               2) Dostarcza ze sklepu produkty do przygotowania posiłków

 

               3)Dbać o sprzęt i pomieszczenia kuchenne.

 

 1. Wykonywać inne czynności zlecone przez kucharkę i Dyrektora Przedszkola oraz

 samodzielnego referenta wynikające z organizacji pracy przedszkola.

               4)wykonywa zadania wynikające z systemu HACCP

 

 

11.Obowiązki Pomocy nauczyciela;

 

 1. Pomoc nauczyciela spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do

 wychowanka przedszkola.

 

                 2)Służyć pomocą wychowawcy grupy w czasie zajęć, posiłków, zabaw i podczas pobytu

                    poza przedszkolem.

 

                3)Dbać o zabawki oraz inne wyposażenie sali zajęć i zabaw.

 

                4)Przygotowywać leżaki i dbać o stan pościeli.

 

 1. Wykonywać inne czynności zlecone przez wychowawców grup i Dyrektora

 przedszkola.

 

12.  Obowiązki robotnika wykwalifikowanego-(wożna)

 

                   1)utrzymanie czystości w salach zajęć i innych pomieszczeniachutrzymanie w stanie

                      używalności powierzonego sprzętu;

                   2)higieniczne podawanie dzieciom posiłków;

                   3) zmywanie i wyparzanie naczyń po posiłkach;

                   4) pranie i prasowanie bielizny przedszkolnej;

                   5)pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci oraz w trakcie dnia podczas innych

                      czynności  wych. opiekuńczych, towarzyszenie nauczycielce w wyjściach z dziećmi

                      poza teren przedszkola, na spacer

                    6)wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola w zakresie prac związanychz

                       organizacją pracy w przedszkolu,

7)przestrzeganie dyscypliny pracy i terminów wykonywania okresowych badań

        lekarskich

12. ObowiązkiNauczyciela języka angielskiego

 

                     1)nauczanie języka angielskiego zgodnie przyjętym programem oraz zgodnie z

                        organizacją pracy przedszkolaka

 

                     2) prowadzenie obowiązyjącej dokumentacji zgodnie z odrębnymi pzrepisami

 

                     3) Udział w posiedzeniu Rady pedagogicznej oraz zebraniach z Rodzicami

 

                    4) przestrzeganie przepisów BJHP i Ppoż.

 

5)Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z

   przepisami

6)Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia

  społecznego

                    7) Przestrzeganie tajemnicy określonej odrębnymi przepisami

                    8)Wynonywanie czynności zleconych przez Dyrektora

                    9)Posiada prawa obowiązki nauczyciela zgodnie z pzrepisami

 

13. Robotnik wykwalifikowany (Rzemieślnik)

 

                     1)Rzemieślnik zobowiązany jest dokonywania bieżących napraw sprzętu

                         przedszkolnego, zabawek, sprzętu gospodarczego oraz utrzymywania w

                         sprawności urządzenia wodno- kanalizacyjne, zamków oraz innych sprzętów i

                         wyposażenia przedszkola.

 

       2)Instruować pracowników przedszkola o sposobach użytkowania urządzeń

     technicznych.

 

                      3) W okresach zimowych odśnieżać chodniki wokół przedszkola

 

                      4)Wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora.

                5)dbanie o ogród przedszkolny

                6  ) przycinanie krzewów, koszenie trawy, grabienie liści

                7)utrzymanie ładu i porzadku wokół placówki i wszystkich urządzen ogrodowych

               8)codzienny przegląd terenu ogrodu- zbieranie śmiec

 

14. Każdy pracownik zobowiązany jest do reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa, niezwłocznego powiadomienia dyrektora przedszkola lub jego zastępcy o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków, zwrócenia uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki w tym także ogrodzie , zwrócenie sie do osoby postronnej o podanie celu pobytu oraz powiadomienie dyrektora lub zastępcy bądź doprowadzenia osoby postronnej do dyrektora lub jego zastępcy.

 

15.przestrzegania dyscypliny pracy, obowiązujących wewnętrznych regulaminów oraz przepisów BHP i p. poż.,

16.przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich oraz ważności pracowniczych książeczek zdrowia,   czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

17.przestrzeganie zasady, że jedynymi osobami zobowiązanymi do przekazywania rodzicom informacji na temat rozwoju psychofizycznego dzieci oraz konkretnych zachowań  i przebiegu pracy dydaktyczno- wychowawczej w grupie jest nauczyciel

18.używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją,

19.po zakończonej pracy każdorazowo zabezpieczać sprzęt i pomieszczenia przedszkolne przed włamaniem,

20. ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały oszczędnie nimi gospodarować

21.dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, współtworzenie w przedszkolu zgodnej i życzliwej atmosfery,

22.przestrzeganie tajemnicy służbowej,

 

23. wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji  pracy na placówce

 

 

 

ROZDZIAŁ VI


WYCHOWANKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 17

 

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-do 6 lat.

                     1)W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola

                        dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

                     2)Dziecko w wieku 5,6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie

                        przedszkolne a obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku

                        szkolnego w tym kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5,6 lat. W przypadku

                        dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

                        obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok

                        szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku.

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o jeden rok.

 

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 5, 6-cio letnie, dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, a także dzieci z rodzin zastępczych.

 

 1. Do przedszkola może być przyjęte dziecko obcego pochodzenia.

 

 1. Wychowanek przedszkola ma prawo do ochrony przed przemocą i agresją ze strony innych dzieci.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach uwzględniając bezpieczeństwo dziecka lub innych dzieci oraz optymalnie wykorzystanie możliwości rozwojowych, Rada Pedagogiczna może zaproponować rodzicom zmianę formy kształcenia.

 

 1. Dziecko objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym a nie mogącym uczęszczać do przedszkola dyrektor może zapewni nauczanie indywidualne za zgoda organu prowadzącego na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną.

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy dziecka jeżeli:

                1)Rodzice nie wywiadują się z umowy zawartej pomiędzy nimi a Dyrektorem

                  przedszkola.

 

              2)Rodzic(prawny opiekun), który zawarł umowę z przedszkolem nie przyprowadza

                 dziecka do przedszkola bez podania przyczyny nieobecności ciągłej trwającej powyżej

                 30 dni.

 

§ 18

 

 1. Rekrutacja do przedszkola przeprowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i jednolite zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice.

 

 

 1. Rekrutacje dzieci do przedszkola prowadzi się w formie elektronicznej, co roku, według harmonogramu ustalonego przez organ prowadzący.

 

 1. Terminarz i zasady rekrutacji na dany rok szkolny jest wywieszany w miejscu ogólnodostępnym dla Rodziców.
 2. Terminy naboru określa dyrektor w drodze zarządzenia.
 3. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Katowice
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust

     4, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania

 1. rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

                   1) wielodzietność rodziny kandydata;

                   2) niepełnosprawność kandydata;

                   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

                   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

                   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

                   6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

                   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

            rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole

            dysponujemiejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod

            uwagękryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak

          najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny

         w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki

          zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ

         prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

    10. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Katowice mogą być przyjęci

         do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z

         procedurą gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu.

   11. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana

       przez dyrektora przedszkola zgodnie z procedurą Miejskiego PrzedszkolNr 23 w Katowicach

      podaną do publicznej wiadomości.

   12. Dzieciom nie mogącym uczęszczać do przedszkola, przedszkole może zapewnić nauczanie

      indywidualne za zgodą organu prowadzącego i na podstawie orzeczenńwydanego przez

      poradnię psychologiczno- pedagogiczną

  

§ 19

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Statut może by zmieniony na wniosek Dyrektora uchwałą Rady Pedagogicznej w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

§ 20
 

 1. Dzieci mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

      2.Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

          1)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego

            zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

                2)poszanowania jego godności osobistej

                3)życzliwego i podmiotowego traktowania

               4)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

          5)akceptacji jego osoby.

          6)prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole,

               7)korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie

                 przedszkola.

  3.Rodzic ma prawo do:

                1)znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych

                  w danym oddziale;

           2)zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego, programem

             wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu,

                3)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

          4)uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w

             osiągnięciu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.

         5)wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na

            temat pracy przedszkola.


 

§ 21

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

      1)przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka;

      2)poszanowanie mienia w przedszkolu;

      3)stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących

         współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

2. Do podstawowych obowiązków rodzica należy:

          1) przestrzegania niniejszego statutu,

          2)podejmowania  z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu działań

             mających na celu ujednolicenia podejmowanych wobec dziecka oddziaływań,

    3) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

    4) respektowania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

    5) terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

      6) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznego

         zawiadomienia  o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

             7)przyprowadzania do przedszkola wyłącznie zdrowego dziecka. W uzasadnionych

                przypadkach nauczyciel ma prawo żądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego

                 stwierdzającego, ze dziecko jest zdrowe, nie naraża pozostałych dzieci na zakażenie i

                 może chodzić do przedszkola. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której dziecko chodzi

               do przedszkola z przewlekłym katarem i kaszlem.

       8)w razie zgłoszenia telefonicznego o niedyspozycji dziecka do natychmiastowego odbioru    dziecka z przedszkola,

       9)uczestnictwa w spotkaniach organizowanych dla rodziców na terenie przedszkola,

       10)zgłoszenia (na piśmie) dyrektorowi przedszkola chęci rezygnacji z przedszkola z

           miesięcznym wypowiedzeniem

  3.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

        1)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola

        2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia

        3)usprawiedliwiania nieobecności dziecka na obowiązkowych zajęciach eukacyjnych w

          przedszkolu. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na

         co najmniej 50% jest uważana za nie spełnianie obowiązku przedszkolnego.

       4)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć

       5)nformowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły

         podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku

§ 22


 

1. Dziecko może być skreślone z listy w wypadku:

            1)niedopełnienia przez rodziców formalności płatniczych za okres ostatnich dwóch

              miesięcy,

           2)gdy zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków (po uprzednim zasięgnięciu opinii

              psychologa w porozumieniu z poradnią psychologiczno - pedagogiczną),

 1. gdy posiada orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej kwalifikujące do

 przedszkola z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi,

               5)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23

 

 

 1. Formy rozstrzygania sporów:

                  1)Spory między organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola.

 

                  2)Spory między dyrektorem przedszkola a organami przedszkola rozstrzyga w

                     zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub sprawujący nadzór

                     pedagogiczny.

 

§ 24

 

 

 1. ujednoicony tekst Statut Miejskiego Przedszkola Nr 23 w Katowicach wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 01.09.2015, Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2015/2016
 2. Traci moc Statut Miejskiego Przedszkola Nr 23 w Katowicach z dnia 03.03.2014