Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

JEŻYKI

DLA RODZICÓW

CO POWINIEN UMIEC TWOJ 3-LATEK


przejawia serdeczne zachowania wobec innych ludzi poprzez używanie form grzecznościowych, szanuje wspólne zabawki i rzeczy cudze

zgodnie bawi się z innymi, nie wyrywa zabawek

przestrzega zakazu samodzielnego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, włączania i wyłączania ich z sieci, dotykania gniazdek elektrycznych

samodzielnie myje ręce i korzysta z urządzeń sanitarnych (toaleta)

prawidłowo posługuje się łyżką, próbuje posługiwać się widelcem, samodzielnie spożywa pokarmy, dokładnie je gryzie

słucha i rozumie polecenia wydawane przez nauczyciela

chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych - właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy

biega swobodnie w grupie bez potrącania innych

rzuca oburącz, prawą i lewą ręką, rzuty do celu

skacze obunóż do przodu

zna wybrane zwierzęta domowe i rośliny z najbliższego otoczenia

określa pogodę i typowe zjawiska atmosferyczne: deszcz, wiatr, śnieg,

rozróżnia i nazywa spożywane owoce i warzywa

wie jak się nazywa – potrafi podać swoje imię i nazwisko, potrafi wskazać na palcach ile ma lat

zna części ciała człowieka, potrafi je nazwać i wskazać: głowa, nogi, ręce, tułów, uszy, oczy, nos, włosy, stopy, szyja, palce

słucha krótkich opowiadań, wierszy na bliskie mu tematy

wypowiada się na temat treści obrazków, wyszukuje określone przedmioty na obrazie

uczy się krótkich wierszyków o bliskiej treści

dobiera w pary dwa takie same obrazki oraz takie, które różnią się jedną, wybraną cechą

składa proste obrazki z pociętych 2-4 części według wzoru

poprawnie trzyma kredkę i pędzel – wykonuje proste prace plastyczne

maluje farbami kryjącymi – farby plakatowe, klejowe, maluje całą dłonią, palcami, wykorzystuje podstawowe kolory, tworzy kompozycje za pomocą stemplowania

rysuje kredkami świecowymi, kredą na kartce, asfalcie

nakleja na karton gotowe elementy

układa 3- 4 klocki różnego koloru według wzoru

rozumie i stosuje określenia dotyczące:

położenia przedmiotów w przestrzeni ( na, pod, wysoko, nisko, za, obok);

kierunku (w przód, w tył, do góry, na dół)

wielkości przedmiotów (duży, mały, gruby, cienki, długi, krótki)

ciężaru przedmiotów (ciężki, lekki)

porównuje liczebność zbiorów, stosuje określenia dużo – mało, tyle samo

prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi: jeden, dwa

posługuje się określeniami: „przed”, „po” w aspekcie czasowym (po obiedzie, przed leżakowaniem)

rozpoznaje i nazywa głośność dźwięków (głośno – cicho)

uczy się i śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie

gra na instrumentach: grzechotce i kołatce

zna pojazdy poruszające się w najbliższym otoczeniu, rozpoznaje ich odgłosy

przestrzega zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych